ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ : ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ತಲ್ಲುರೂ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ತಲ್ಲುರೂ ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು ವಲಯ ವಿವಿಧ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರದೂಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ ರೆಡಕ್ರಾಸ ಸೋಸ್ಯೆಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೪-೨೦೧೭ ರಂದು ಜ್ಯೆಯದುರ್ಘೌ ಮಾತಾ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ನನ ಗೂಂಡಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar