ದುಬೈ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಸಿ ದೇವಾಡಿಗರು Rs.25,000/ ವನ್ನು ಇಂದು ಉಡುಪಿ ಸಂಘದ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಉಡುಪಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಇವರು  ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ದೇವಾಡಿಗರ ಆಪ್ತಭಾಂಧವ ದುಬೈ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಸಿ ದೇವಾಡಿಗರು    ರುಪೈ 25,000/ ವನ್ನು ಇಂದು ಉಡುಪಿ ಸಂಘದ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar