ತುಲುನಾಡುಡ್ ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ಲೆನ ನಾಗಸರ ಕೇನಂದಿನ ನಾಗೆ ಇಪ್ಪಂದ್. ಸೊರೊಕ್ಕ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಂದಿನ ದೈವೊಲು ಇಪ್ಪಯ!

ತುಲುನಾಡುದ_ನಾದಬೆರ್ಮೆ_ಅಲೆವೂರು_ಬೊಗ್ರ_ಸೇರಿಗಾರ್!
ತುಲುನಾಡುದ ಒವ್ವೇ ದೇಸ್ತಾನದ ಉಚ್ಚಯ, ಜಾತ್ರೆ, ದೈವೊಲೆನ ನೇಮ, ಕೋಲೊಗ್ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಹಿಮ್ಮೇಲದಸ್ರಾದ್. ಕೋಲ ನೇಮೊದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸುರುಟ್ದು ಅಕೆರಿಮುಟ್ಟಲಾ ಮುಖ್ಯಾವಾಯಿನ ನಾಗಸ್ವರವಾದನ ನಮನ್ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕೊಗ್ ಕೊನೊಪುಂಡು.    ಒಡಿಪು ಪರಿಸರೊದ    ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ನಾಗಸರ ವಾದನೊಡ್ ಮಸ್ತು ಪುಗರ್ತೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ನಾಗಸೊರೊತ ಭೀಷ್ಮೆ ಮೂಡು ಅಲೆವೂರು ಶ್ರೀ ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ ಮೇರ್ ನೆಗತ್ತ್ ತೊಜುವೆರ್.
ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ತುಕ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡೆ ಸೇರಿಗಾರ್ತಿ.  ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲೆ ಕಲ್ತುಂಡಲಾ ತನ್ನೊ  ಒರುಂಬ ವರ್ಸೊದ ಪಿರಯೊಡೇ ಹಿರಿಯೆರೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾದನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೊಜಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆನವು.
ಮೈಸೂರು ಅರಂತಡೆದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಹಳೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೆರೆಡ್ದು ಎಡ್ಮ ವರ್ಸ ಪಾಠ ಕಲ್ತುಪ್ಪುವೆರ್. 1952ಡ್ ಮೈಸೂರುಡಿತ್ತಿನ ದೇಜು ಸೇರಿಗಾರ್ ಮೆರೆನ ಕೈತಿತ್ತ್ ಕೆಲ ವರ್ಸೊ ಕಲ್ತುದು,  ಬೊಕ್ಕ ದಿನೊಟು ಚಿಂಗುರು ಸೇರಿಗಾರ್ ಮೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊ ಅಬ್ಯಸ ಮಲ್ದೆರ್. ಒಡಿಪು, ಕುಂದಪ್ರ, ಕಾರ್ಲದ ಅಂಚಿಂಚಿ ದೇಸ್ತಾನೊದ ಉಚ್ಚಯ ಜಾತ್ರೆ,  ಗರೋಡಿದ ನೇಮ, ದೈವೊಲೆನ ಕೋಲ, ಗೊಂದೊಲು, ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ ಖಾಯಮ್ ಆದ್ ನಾಗಸರ ಸೇವೆನ್ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ನಾಗಸರ ಉರಿಪರೆ ಕುಲ್ಯೆರ್ಡ ಅರೆಗ್ ಸಾಕ್ ಪನ್ಪಿನೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಆತ್ ತನ್ಮಯೆಟ್ ತನನ್ ತಾನ್ ಅರ್ಪಿಸನುವೆರ್.  ಇನಿಕ್ಕಾವನೊಗ ಅರೆಗ್ ಪಿರಯ ಎನ್ಪ ಆಂಡಲಾ ಇತ್ತೆದ ಜವನೆರೆನ್ ಮೀರ್ಸಾವುನಂಚಿನ ನಾಗಸರನ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಉರಿಪುವೆರ್.
ದೈವ ದೇಬೆರ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ… ತುಲುನಾಡುಡ್ ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ಲೆನ ನಾಗಸರ ಕೇನಂದಿನ ನಾಗೆ ಇಪ್ಪಂದ್. ಸೊರೊಕ್ಕ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಂದಿನ ದೈವೊಲು ಇಪ್ಪಯ!  ದೈವ ದೇಬೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಅಪಾರೊ ಭಯಬಕುತಿನ್ ದೀವೊಂದಿನ ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ಲು ತನ್ನೊ ಜೀವಿತೊದ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಸೊ ನಾಗಸರ ವಾದನ ಸೇವೆಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ತೃಪ್ತಿನ್ ಪಡೆಯಿನಾರ್.ಆರ್ ದೈವ ದೇಸ್ತಾನೊದ ಏನಾ ವ್ಯವಸ್ತೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಸರಿತೂಕೊಡ್ ಕೊನೊವೊಂದಿತ್ತೆರ್.
ಗರೋಡಿದ ನೇಮೊದ ಪೊರ್ತು ಗಲಸುನ ರಾಗದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಕೆನುಂಡ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ್ ಪೂರ್ವಿ, ರಾಮ ವರ್ಧಿನಿ, ಶಂಕರಾಭರಣ ಪಂತುವರಾಳಿ ರಾಗೊಲೆನ್ ಸಂದರ್ಭೊಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ನುಡಿಸವೆರುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅರೆನ ನಾಗಸರ ವಾದ್ಯ ಎಪಗುಲಾ ಗರೋಡಿ, ದೈವೊಸಾನ ಅಂಚೆನೇ ಅರೆನ ಮಸ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕೊರ್ತಿನ ಬಂಗಾರ್ದ ಪದೆಕಿಡ್  ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು! ಅರೆನ ಜೊಕುಲುಲಾ ಅರನವೇ ಸಾದಿಡ್ ಇತ್ತುದು ಕಲಾ ಸೇವೆನ್ ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ಕರಿನ 65 ವರ್ಸೊಡ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನೊದ ಕಲಾ ಸೇವೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮನೊಲೆನ್ ನಾಡ್ದು ಬೊಯಿದುಂಡು. ಬೈದಶ್ರೀ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ ಕೆದಿ ಅರೆನ ಮುಡಿ ಏರ್ದುಂಡು. ಅರ್ಹವಾದೆ ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ಲೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಸಿಕ್ಕಡುಂದು ಅಭಿಮಾನಿಲೆನ ಅಂಗಲಪ್ಪು. ಅರೆನ ನಾಗಸರತ ಸ್ವರೊ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ನನಾತ್ ವರ್ಸಲಾ ಕೆನೊಂದು ಬರಡ್.
ಬರಹ: ಮಹೇಶ್ ಬೋಳೂರು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಶಶಾಂಕ್ ರಾವ್.
© boloorgarodi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar