“ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ” – ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಭರವಸೆಯ ಸೇವಕ: ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar